TOIMITUKSIIN SOVELLETTAVAT YLEISET TOIMITUSEHDOT 1.10.2011 LUKIEN

1. SOVELTAMISALA
Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan tilaajan ja Seloy Oy:n (jäljempänä ”Toimittaja”) välisiin lasitoimituksiin ja niitä koskeviin tarjouksiin, tilausvahvistuksiin ja kauppa- ja toimitussopimuksiin. Sopijapuolet voivat kirjallisesti sopia ehtojen yksittäisten määräysten muuttamisesta tai poissulkemisesta ja asettaa lisäehtoja

2. TARJOUSTEN VOIMASSAOLO, ENNUSTEET
Toimittajan kirjallinen tarjous on voimassa yhden (1) kuukauden sen päiväyksestä, ellei tarjouksessa ole toisin mainittu. Kaikki Toimittajan antamat ennusteet, esimerkiksi tuotannon nykyvaihetta tai tilauksen valmistumispäivää koskevat, eivät ole sitovia ja ovat annettu ainoastaan tilaajan omaa aikataulua tai tuotantosuunnittelua helpottamaan.

3. SOPIMUS
Sopimus katsotaan syntyneeksi, kun tilaaja ja Toimittaja ovat allekirjoittaneet sopimuksen tai kun Toimittaja on erikseen vahvistanut tilauksen kirjallisesti (tilausvahvistus), eikä tilaaja ole vuorokauden sisällä tehnyt huomautusta tilausvahvistuksen sisällöstä. Sopimukseen tehtävistä muutoksista ja lisäyksistä on sovittava kirjallisesti sopijapuolten kesken yhteisesti. Muutoksista ja lisäyksistä aiheutuneet kustannukset on Toimittaja oikeutettu laskuttamaan erikseen Tilaajalta.
Tilausta koskeva sopimus tai sen osa voidaan peruuttaa vain Toimittajan suostumuksin ehdolla, että tilaaja korvaa peruutuksesta Toimittajalle aiheutuneet kustannukset.

4. PIIRUSTUKSET, TEKNISET DOKUMENTIT, SALASSAPITO
Kaikki piirustukset ja tekniset dokumentit tuotteisiin tai valmistukseen liittyen mukaan lukien immateriaalioikeudet osapuolten välillä ovat sen osapuolen omaisuutta, joka em. asiakirjat on toimittanut. Toimittajalla tai tilaajalla ei ole oikeutta luovuttaa toimituksen yhteydessä saatuja luottamuksellisia tietoja, piirustuksia, kaavoja ja asiakirjoja kolmannen osapuolen tietoon. Edellä mainitun estämättä Toimittajalla on oikeus luovuttaa toimitukseen liittyvää tietoa alihankkijalleen. Toimittajalla on oikeus käyttää hyväkseen toimeksiannon/kaupan yhteydessä saavutettua ammattitaitoa myös muussa toiminnassa.

5. OMISTUSOIKEUS JA VAARANVASTUU
Omistusoikeus kaupan kohteena olevaan omaisuuteen siirtyy ostajalle, kun koko kauppahinta on maksettu. Vaaranvastuu kaupan kohteeseen siirtyy tilaajalle joko sen mukaan, mitä osapuolet ovat sopineet toimituslausekkeeksi (Incoterms 2000 / Finnterms 2001) tai edellä mainitun sopimuksen puuttuessa kaupan kohteen hallinnan luovutushetkellä. Mikäli luovuttaminen viivästyy tilaajan syystä, vaaranvastuu siirtyy hetkellä, jolloin luovutuksen olisi pitänyt viimeistään tapahtua. Toimittaja päättää toimitukseen kulloinkin soveltuvan pakkaustavan. Elleivät osapuolet muuta sovi, Tilaajan vastuulla on kuljetuksen järjestäminen (kuljetusmuoto, rahdinkuljettaja jne).

6. TOIMITTAJAN KESKEYTYSOIKEUS
Mikäli maksua ei ole suoritettu eräpäivään mennessä ja Toimittaja on tämän jälkeen huomauttanut tilaajaa maksuviivästyksestä tai tilaajan maksukykyä on perusteltua muusta syystä epäillä (ennakkoviivästys), Toimittaja saa keskeyttää osaltaan valmistusprosessin ja/tai pidättäytyä jo valmistetun tavaran luovuttamisesta tai kieltää tavaran kiinnittämisen tai asentamisen kohteeseen sekä kustannuksellaan erottaa hallintaansa ostajalle myymänsä tavarat. Maksun tultua suoritetuksi Toimittajalla on oikeus periä kohtuullinen korvaus tilaajalta keskeytyksen aikaisesta tavaran varastoinnista.

7. SOPIJAPUOLTEN ASEMA
Tilaaja luovuttaa Toimittajan käyttöön tilauksen kannalta tarpeelliset perustiedot sekä erikseen sovittavan mahdollisen muun materiaalin.
Sopijapuolten on viipymättä ilmoitettava toisilleen seikoista, jotka saattavat aiheuttaa viivästyksen tilauksen tai maksun suorittamisessa taikka aiheuttaa tarpeettomia kustannuksia.
8. TOIMITTAJAN VASTUU
Toimittaja vastaa toimeksiannon suorittamisesta sopimuksen mukaisesti ja vastaten siitä, että sen toimittamat tuotteet ovat Toimittajan voimassaolevien laatujärjestelmien ja tuotespesifiakaattien mukaan valmistettuja. Toimittaja vastaa alihankkijan työstä kuin omastaan. Toimittaja vastaa tilaajalle aiheutuneista välittömistä vahingoista, jotka johtuvat Toimittajan tahallisesti tai tuottamuksellisesti tekemistä virheistä ja laiminlyönneistä.

8.1. VASTUUNRAJOITUS
(i) Yleiset rajoitukset Toimittajan vastuu rajoittuu kaikissa tapauksissa tilaajan Toimittajalle maksettavan kauppasumman määrään. Toimittaja ei vastaa tilaajalle mahdollisesti aiheutuneesta välillisestä vahingosta miltään osin. Mikäli Toimittaja ei ole erikseen sitoutunut tekemään asennustyötä, ei Toimittaja myöskään vastaa mahdollisen virheellisen asennustyön tuotteille aiheuttamasta vahingosta miltään osin. Tilaajan on tarkastettava tuote ennen käyttöönottoa ja ilmoitettava mahdollisesta virheestä viipymättä ja viimeistään jäljempänä tässä sopimuksessa mainittujen määräaikojen puitteissa Toimittajalle kirjallisesti. Mikäli Tilaaja ei suorita alalla tavanomaisia tarkastustoimenpiteitä tai keskeytä tuotteen käyttöä ja ilmoita Toimittajalle kirjallisesti virheestä heti kun se on havaittu tai viimeistään jäljempänä tässä sopimuksessa mainittujen määräaikojen puitteissa, tilaaja menettää oikeutensa esittää Toimittajalle vaatimuksia virheen johdosta. Ellei jäljempänä tässä sopimuksesta mainitusta muuta johdu, Toimittajan vastuu rajoittuu kaikissa olosuhteissa virheisiin, joista tilaaja on kirjallisesti ilmoittanut Toimittajalle kuuden (6) kuukauden kuluessa siitä, kun tuote on vastaanotettu tai kun tuote on ollut noudettavissa tilaajan taholta.

(ii) Rikkoutuneet lasit Tilaajan tulee ilmoittaa Toimittajalle mahdollisista kuljetuksen aikana rikkoutuneista laseista viipymättä ja viimeistään seitsemän (7) vuorokauden kuluessa siitä, kun lasit on vastaanotettu tai kun lasit on ollut noudettavissa tilaajan taholta. Kuljetuksen aikana rikkoutuneista laseista tulee tehdä asianmukainen merkintä rahtikirjaan. Ellei rikkoutuneisiin laseihin perustuvaa kirjallista ilmoitusta ole tehty Toimittajalle viimeistään edellä mainitun määräajan kuluessa, menettää tilaaja oikeutensa esittää Toimittajalle vaatimuksia rikkoutuneisiin laseihin perustuen.

(iii) Laatuvirheelliset toimitukset Laatuvirheellisellä toimituksella tarkoitetaan yleisten toimitusehtojen mukaan tilannetta, jossa tuotteessa on valmistusprosessista aiheutuva vika tai virhe. Ellei muuta ole sovittu, Toimittajan vastuu rajoittuu virheisiin, joista tilaaja on kirjallisesti ilmoittanut toimittajalle kuuden (6) kuukauden kuluessa siitä, kun lasit on vastaanotettu tai kun lasit on ollut noudettavissa tilaajan taholta. Ellei virheeseen perustuvaa kirjallista ilmoitusta ole tehty Toimittajalle viimeistään edellä mainitun määräajan kuluessa, menettää tilaaja oikeutensa esittää Toimittajalle vaatimuksia virheeseen perustuen.

9. TAKUU
Toimittaja myöntää rakennustarkoituksiin käytettäville normaaleille eristyslasielementeille erityisen ajallisesti rajoitetun takuun. Kulloinkin voimassaolevat takuuehdot ja – todistukset ovat saatavilla Toimittajalta erillisinä asiakirjoina (kulloinkin voimassaolevat takuuehdot nähtävissä Toimittajan kotivisuilla ja lisäksi saatavilla pyynnöstä Toimittajalta).

10. YLIVOIMAINEN ESTE
Toimittaja ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat sen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä, jota sen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia se ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa. Lakko. sulku, boikotti ja muu työtaistelutoimenpide katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun Toimittaja on itse sen kohteena tai siihen osallisena.
Alihankkijan viivästys em. syistä katsotaan myös ylivoimaiseksi esteeksi.

11. SOPIMUKSEN PURKAMINEN
Mikäli sopijapuoli rikkoo oleellisesti sopimuksen ehtoja, toisella sopijapuolella on oikeus purkaa sopimus. Mikäli tilaaja rikkoo oleellisesti sopimuksen ehtoja, Toimittajalla on purkamisen sijasta oikeus väliaikaisesti keskeyttää valmistusprosessi, materiaalihankinnat yms. kunnes selviää, johtaako sopimusrikkomus sopimuksen purkamiseen.
Toimittajalla on oikeus purkaa sopimus, jos tilaaja on ilmeisesti maksukyvytön tai asetetaan konkurssiin. Kummallakin sopijapuolella on oikeus purkaa sopimus, jos sopimuksen täyttäminen ylivoimaisen esteen jatkumisen johdosta tulee mahdottomaksi tai viivästyy oleellisesti tai yli kuusi (6) kuukautta.

Mikäli sopimus puretaan, tilaaja maksaa hyväksytysti suoritetusta tilauksen/kaupan osasta korvauksen sovitun veloitusperusteen mukaisesti purkamispäivään tai töiden lopettamishetkeen saakka, mikäli töitä sovitaan tehtäväksi purkamispäivän jälkeen.
Toimittajalla on oikeus saada kohtuullinen korvaus sopimuksen purkamisesta aiheutuneista kustannuksista ja vahingosta, jos sopimuksen purkaminen johtuu tilaajasta tai tämän vastuulla olevasta syystä.

12. LAINVALINTA JA ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN
Näihin yleisiin toimitusehtoihin, tilausprosessiin ja toimituksiin kokonaisuudessaan, samoin kuin erimielisyyksien ratkaisemiseen sovelletaan yksinomaan Suomen lakia. Kaikki Toimittajan ja tilaajan väliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli erimielisyyttä ei kyetä sopimaan, ratkaistaan riita viime kädessä yksimiehisessä välimiesmenettelyssä Toimittajan kotipaikkakunnalla. Mikäli osapuolet eivät pääse yksimielisyyteen välimiehestä, määrää välimiehen asianomainen kauppakamarin välityslautakunta tai Keskuskauppakamari. Mikäli tilaajana on kuluttajan asemassa oleva henkilö, ratkaistaan riita Toimittajan kotipaikan alioikeudessa.